logo - MC v Ceske republice

English version - | - Česká verze
Novinky
O projektu
O nás
Zprávy
Z tisku
Diskuse
Anketa
Kontakt
Odkazy
Download


logo našeho projektu


      Tento projekt je samostatnou dobrovolnou činností tří studentů, studujících na Gymnáziu Botičská, na Matematicko fyzikální fakultě UK a na Fakultě sociálních věd UK. Do konce školního roku 2004 už existuje řada výstupů projektu, většinou v podobě práce SOČ, nově však i v podobě standardně zpracované závěrečné výzkumné zprávy. Výstupy je možné najít a stáhnout z těchto stránek v sekci Download. Nyní krátce shrneme nejnovější výzkum provedený ve školním roce 2003/2004 pod názvem "Mc-Czech 2003/2004". Budete-li mít zájem o bližší a podrobnější informace, stáhněte si prosím závěrečnou zprávu v sekci Download.

Mc-Czech 2003/2004

Výzkumný problém
Americký sociolog George Ritzer formuloval teorii mcdonaldizace a ve své knize Mcdonaldizace společnosti ji teoreticky dokázal. Nikdo se však v praxi nevěnuje tomu, v jaké míře a zda vůbec se mcdonaldizace vyskytuje v České republice. Jak tento proces dopadá na populaci studentů gymnázií a odborných učilišť? Postihuje mcdonaldizace obě skupiny ve stejné míře, nebo je možné mezi nimi vysledovat rozdíl? A pokud ano, která z těchto dvou skupin tíhne k mcdonaldizaci více?

Cíle výzkumu
Cíle výzkumu se dají vystihnout ve třech bodech:
 • Sestavit index mcdonaldizace, který by určoval, do jaké míry je jedinec ovlivněn mcdonaldizací. (tento záměr je nejdůležitější)
 • Následně porovnat výskyt mcdonaldizace mezi studenty učilišť a mezi studenty gymnázií v Praze.
 • Zjistit souvislosti mezi indexem mcdonaldizace a dalšími jevy (spíše doplňkový, postranní cíl, s nižší prioritou)
Základní metodologické charakteristiky výzkumu
Research design(metoda výzkumu): Srovnávací výzkum s využitím kvantitativní analýzy dat. Srovnávané skupiny: 1) studenti odborných učilišť v Praze, 2) studenti gymnázií v Praze
Cílová populace: studenti 1., 2. a 3. ročníků gymnázií a učilišť hl. m. Prahy
Základní populace: studenti 1.,2. a 3. ročníků gymnázií a učilišť hl. m. Prahy, kteří neodmítnou účast ve výzkumu.
Typ výběru: vícestupňový náhodný výběr: z gymnázií a učilišť budou vybrána dvě gymnázia a dvě učiliště (specializované střední školy). Oporou výzkumu bude seznam škol na území hl. m. Prahy. Poté v každém ústavu vybereme náhodně tři třídy (vždy jeden první, druhý a třetí ročník ), v nichž provedeme výzkum.
Vzorek: 150 až 200 respondentů z každé z komparovaných skupin považujeme za dostatečně reprezentativní (celkový počet respondentů bude 300 až 400), vyhovuje to i požadavkům zadavatele. Soukromí respondentů je zajištěno jednoduše: výzkum je anonymní.

Výzkumný nástroj
    Jako výzkumný nástroj jsme zvolili dotazník. Je vybaven instrukcemi pro vyplňování spíše pro jistotu, při jeho tvorbě jsme počítali s tím, že respondentům bude vše podstatné řečeno tazatelem. Proces mcdonaldizace je zkoumán latentně - v dotazníku se zcela cíleně nikde neobjevuje slovo "mcdonaldizace".

Závěr
    Výzkum byl úspěšný v tom smyslu, že se více méně podařilo potvrdit nebo vyvrátit všechny stanovené výzkumné hypotézy. To, že téměř všechny - až na jednu - byly vyvráceny, je způsobeno v první řadě řím, že sebraný vzorek je velmi rozptýlený a jeho nekonzistentnost, projevující se vysokou směrodatnou odchuylkou, má za následek, že se nevytvořily skoro žádné závislosti. Domnívám se, že tento stav odpovídá realitě na pražských středních školách. Závažným zjištěním, které by se mohlo stát vodítkem při dalším výzkumu, je zjištěná závislost mezi indexem mcdonaldizace a indexem prospěchu. "Čím více mcdonaldizace, tím horší známky," řeklo by se. To je velmi zajímavé zjištění. Pokud jsme sestavili index mcdonaldizace správně, pak jsme prokázali jedenškodlivý aspekt procesu mcdonaldizace. Na to, že šlo o první pokus o vytvoření indexu mcdonaldizace, to není špatný výsledek. Práce však není u konce. Autorský tým Mc-Czech provedl první neamatérský výzkum s využitím legitimních výzkumných metod a vyvinul první prototyp indexu mcdonaldizace. Ten je poměrně nedokonalý, splnil však svůj účel a dokonce se jeho prostřednictvím podařilo dokázat vliv procesu mcdonaldizace na studentův prospěch. Práce nejen přináší nové poznatky z málo probádaných oblastí, ale především poskytuje solidní základ pro další výzkumnou činnost. V budoucnu bychom rádi opakovali výzkum s větším počtem respondentů na více školách. Vzorek bychom rádi rozšířili i z hlediska širší cílové populace - přibrali bychom studenty základních škol.

Poděkování těm, kteří se podíleli na výzkumu Mc-Czech 2004/2004:
 • Gymnázium Botičská: Pan ředitel prof. Ivan Šafařík - velikááánské poděkování (děkujeme za rozsáhlou podporu a poskytnutí zázemí pro přípravu výzkumu), prof. Halamová, prof. Pavla Cmuntová
 • Gymnázium Nad Kavalírkou: vedení školy, pan prof. Hamšík (děkujeme za profesionální přístup a dobrou komunikaci)
 • Gymnázium Písnická: prof. Hanušová, prof. Sakalová (děkujeme za vstřícnost)
 • UMPRUM na Žižkovském náměstí: Mgr. Karel Urban
 • SPŠCHT Podskalská: pan ředitel Houstka, prof. Boháčková, vedení školy
 • SOU služeb Novovysočanská: pan ředitel Mgr. Němec, prof. Čermáková
 • Děkujeme všem studentům, kteří se rozhodli pro účast ve výzkumu
 • Děkujeme Lence Jelínkové za pomoc při sběru dat
Poděkování:
prof. Evžen Markalous
prof. Jiřina Točíková
prof. Eva Hájková
prof. Jan Čambal
Jitka Pelechová
DJ ...
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
prof. Houštěk,
prof. Kvasničková,
Ondřej Štička,
p.prof. Ferjenčíková,
p.Ferjenčík

Novinky       Anketa

Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.